A Fydd y Newydd yn Niwtral?

[Mae’r erthygl hon hefyd ar gael ar ein tudalen Facebook]

UN ffaith drawiadol heddiw ydi dirywiad mawr y cyfryngau traddodiadol – o ran eu gwerthiant a’u dylanwad.

Ac mae saga coronavirus wedi prysuro’r broses hon, gyda gwerthiant y Daily Mail a’r Daily Mirror (ill dau yn boblogaidd yma yng Nghymru) i lawr 30% ers mis Mawrth.

Mae hyn yn ei dro yn creu cyfle i gyfryngau newydd, cynhenid Cymreig i lenwi’r bwlch.

Un fenter newydd o’r fath ydi ‘New Media Wales’, sy’n cael ei redeg gan Huw Marshall, cyn-bennaeth digidol gydag S4C.

Cyhoedda gwefan New Media Wales mai eu nod yw creu ‘gwasanaeth newyddion cynhwysfawr i Gymru.’

Maen nhw’n bwriadu rhedeg cynllun peilot am 12 mis, gyda fersiwn print a digidol law yn llaw gyda’i gilydd.

Y nod yw cyflogi 4 newyddiadurwr, gyda’u cyflog yn cael eu talu trwy gynllun tanysgrifio. Sonir hefyd bod hyd at 12 partner yn rhan o’r fenter newydd.

Hyd yma, dywedir bod tua 180 o unigolion wedi ymrwymo i dalu cyfanswm o £1,220 y mis.

Sydd yn galonogol iawn wrth gwrs, ond mae’n anodd gweld sut y gellid cyflogi 4 person ar gyn lleied o arian. Mae’n amlwg bydd angen llawer mwy o danysgrifwyr arnynt felly.

Dywedir ymhellach y bydd New Media Wales yn ‘niwtral yn wleidyddol’, ac yn herio a scriwtineiddio polisiau’r holl bleidiau Cymreig yn ystod yr ymgyrch ar gyfer Etholiad 2021.

Sydd eto’n newyddion da iawn, ac yn cynyddu’r gobeithion y bydd yna lawer mwy o sylw’n cael ei roi i hyn oll flwyddyn nesaf, ac y cawn ni’r etholiad mwyaf ‘llawn gwybodaeth’ a welwyd ers cychwyn Datganoli ugain mlynedd yn ol.

Ond efallai bod lle i fod yn wyliadwrus o’r disgrifiad o New Media Wales fel endid ‘niwtral’.

Mae Mr. Marshall wedi sefyll fel ymgeisydd i Blaid Cymru ar ddau achlysur yn y gorffennol, yng Nghaerdydd ac ym Mlaengarw.

Eisoes, mae ganddom ni un fenter newyddiadurol ‘Nation Cymru’ sydd yn hyrwyddwyr pybyr, bron yn unllygeidiog braidd ar ran y Blaid.

Byddai’n siomedig pe bai menter arall o’r un anian yn cael ei sefydlu, a fyddai hefyd yn cael ei ddefnyddio fel llwyfan ar gyfer un plaid yn unig.

Yr her i New Media Wales ydi profi y byddan nhw’n wrthrychol a theg wrth roi sylw i faterion Cymreig dros y cyfnod nesaf hwn.

Mae gan bawb sy’n meddwl buddsoddi ynddyn nhw yr hawl i dderbyn y sicrwydd meddwl hynny.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.