Cais am Ymaelodi

YDW, DWI’N CREDU Y GALL CYMRU GAEL DYFODOL RADICAL NEWYDD

Ydw, dwi am fod yn rhan o Gymru newydd ble y gall bawb ffynnu.

Does yr un o dîm GWLAD yn derbyn unrhyw dâl, treuliau na chostau eraill fel rhan o’u gwaith. Maen nhw’n ymroi eu hunain yn llwyr i greu gwlad newydd, sy’n decach a mwy deinamig, sy’n credu yn ei phobol ei hun ac yn eu cefnogi wrth inni wynebu heriau y 2020au.

Ond fe hoffem dderbyn cefnogaeth wrth greu’r gymdeithas decach hon ac efallai y carech gyfrannu tuag at y symudiad newydd hwn yng ngwleidyddiaeth Cymru.


Tâl Aelodaeth Blynyddol

Mae gennym bedwar math o dâl aelodaeth, dewiswch yr un sy'n berthasol i chi os gwelwch yn dda:

Oedolyn mewn gwaith - £26.00Oedolyn di-waith neu anabl - £12.00Myfyriwr(wraig) mewn addysg llawn amser - £12.00Pensiynydd dros 65 (mewn gwaith neu beidio) - £12.00

Dull Talu

Sut hoffech chi dalu (drwy fancio ar-lein yw'r dull yr ydym yn ei ffafrio)?

Drwy fancio ar-leinDrwy PayPal (neu gyda cherdyn)
Ni fedrwn dderbyn eich cais os ydych chi'n aelod o blaid arall. Mae'n rhaid i chi ymddiswyddo o'r blaid honno yn gyntaf.

AMCANION AC EGWYDDORION

CYFANSODDIAD (Saesneg yn unig am y tro)

A ydych yn addo cefnogi amcanion Gwlad a gwneud gwaith i'w hybu, gan dderbyn ein Cyfansoddiad ynghŷd a Rheolau Sefydlog a Deddfau Gwlad? (Mae'n rhaid chi roi 'tic' yn y blwch hwn os ydych am i ni eich cofrestri fel aelod ac anfon y gwybodaeth angenrheidiol atoch. Y mae eich cadarhad drwy roi 'tic' yn y blwch yn dderbyniol fel eich llofnod.)

A ydych am gael eich cynnwys ar ein rhestr ddosbarthu?