Drysu Diniweidrwydd Plant

[Gellir ddarllen yr erthygl hon hefyd ar ein tudalen Facebook (yn Gymraeg yn unig)]

MAE 5,000 o rhieni yn dwyn achos yn erbyn Llywodraeth Cymru ar gownt yr addysg ryw newydd sydd i’w gyflwyno yma ym mis Medi.

Mae’r addysg ryw a pherthnasu hwn eisoes wedi ei gyflwyno yn yr Alban, gyda llawer o rieni yno’n barod yn cwyno’n enbyd am beth o’r cynnwys sydd ynddo.

Gyda Chymru i ddilyn eu hesiampl ym mis Medi, mae grwp o rieni, neiniau a theidiau yma yn gobeithio cynnal adolygiad barnwrol arno dros yr haf.

Mae Mudiad Amddiffyniad Cyhoeddus Plant Cymru (PCPW) wedi comisiynu y bar-gyfreithiwr Paul Diamond i gyflwyno papurau i’r Uchel Lys yng Nghaerdydd er mwyn dileu’r elfen orfodol sydd yn y cynlluniau.

Dywedodd Kim Isherwood o Port Talbot, sy’n arwain y grwp, bod yr addysg newydd – sy’n rhan o Ddeddf Cwricwlwm ac Asesu Cymru (2021) – yn cael ei gyflwyno heb i rieni a’r cyhoedd lawn sylweddoli beth sydd ynddo.

‘Dydan ni ddim yn erbyn addysg ryw sy’n oed-berthnasol, ond bydd hwn yn cael ei orfododi ar blant o 3 i 16, ac ar ben hynny, bydd yn cael ei ymgorffori ym mhob un pwnc ar
draws y cwriwcwlwm’ meddai.

‘Yn waeth na hynny, bydd dim hawl gan rieni i dynnu eu plant o’r gwersi hyn, na chael gwybodaeth am gynnwys y gwersi chwaith’.

Ychwanegodd mai pryder mawr y grwp oedd y byddai plant bach yn cael eu rhywiogi yn gyn-amserol yn lle cael eu dysgu.

‘Chwarae gydag emosiynau plant a chreu dryswch di-angen fydd hyn yn ei wneud’ ychwanegodd.

Amser a ddengys beth fydd yn y gwersi yng Nghymru, ond yn yr Alban, mae adroddiadau bod y gwersi’n caniatau i blant mor ifanc a 4 oed i newid eu rhyw, heb ganiatad eu rhieni.

Mae’n debyg hefyd bod plant o’r oedran hwn i’w ystyried yn ‘fodau rhywiol’ ac i’w dysgu am hunan-bleseru a ffurfiau amgen o ryw hefyd.

Dywedodd llefarydd ar ran Gwlad bod y diffyg ymgynghori llawn a thryloyw gyda rhieni ar y mater yn wendid sylfaenol o’r cychwyn.

‘Unwaith eto, gwelwn ein harweinwyr gwleidyddol yn hwrjo rhywbeth arnom heb ymgynghori gyda’r cyhoedd yn iawn, ac mae hwn yn glefyd cyson yng Nghymru’ meddai.

Ychwanegodd os yw’r adroddiadau o’r Alban yn gywir, bydd cynnwys yr addysg ryw newydd yn sioc fawr i lawer iawn o bobl yma.

‘Byddai’r rhan fwyaf ohonom yn cytuno bod diniweidrwydd plant yn rhywbeth i’w drysori a’i warchod uwchlaw popeth’ meddai

‘Beth bynnag a ddigwydd gyda’r achos llys, mae’r hyn sy’n digwydd i blant o bwys eithriadol inni fel cymdeithas, ac mi rydan ni’n haeddu cael trafodaeth lawnach am holl oblygiadau hyn i gyd’.

Beth sy’n fwya gofidus am hyn oll yw’r ffaith nad datblygiad organig Gymreig yw’r addysg ryw newydd hyn o gwbl.

Yn hytrach, agenda sy’n cael ei wthio ar wledydd unigol gan gyrff megis y WHO ac UNESCO sydd yma.

Sydd fel petaent am ryw reswm am leihau’r cyfrifoldeb sydd gan rieni dros eu plant, ac yn lle hynny ei drosglwyddo i’r wladwriaeth.

Mae hanes yn ein dysgu i fod yn wyliadwrus iawn pan fo gwladwriaeth yn hawlio plant iddyn nhw eu hunain uwchlaw rhieni.

Cyhoeddwyd yn Blog

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.