I Ben Y Mynydd Gyda’n Hiaith

[Gellir ddarllen yr erthygl hon hefyd ar ein tudalen Facebook]

GWNAED ymdrech heddiw i sicrhau mai enw Cymraeg yn unig a ddefnyddir o hyn allan ar un o safleoedd mwyaf eiconic Cymru.

Roedd cais wedi mynd gerbron Awdurdod Parc Eryri yn gofyn i’r awdurdod bleidleisio o blaid dynodi mai Yr Wyddfa fydd enw swyddogol mynydd uchaf Cymru bellach.

Ond ni phasiwyd hynny, ac yn hytrach mae’r mater wedi ei basio ymlaen at bwyllgor i’w ystyried ymhellach.

Roedd y cynnig gwreiddiol wedi ei gyflwyno gan y Cynghorydd Annibynol, John Pughe Roberts o Corris.

Dywedodd Mr. Roberts mai mater o barch sylfaenol tuag at y Gymraeg a’i hanes a’i dyfodol hefyd oedd y symbyliad dros ei gynnig heddiw.

Trafodwyd y mater ar adeg pan y gwelir adroddiadau cynyddol am dai yn cael eu prynu gan lif o bobol o Loegr, sy’n gweld cyfle newydd i weithio oddi cartref yn y wlad yn dilyn y coronavirus.

A phryderon go iawn yn sgil hynny am hyfywedd y Gymraeg i’r dyfodol yn wyneb y pryniannau hyn gan newydd-ddyfodiaid cefnog.

Dywedodd llefarydd ar ran Gwlad eu bod fel plaid yn credu’n gryf mewn cynyddu statws y Gymraeg, yng Nghymru ac ar y llwyfan ehangach, gan y byddai hynny’n cryfhau Cymru fel gwlad ar bob lefel.

‘O ran ‘brand recognition’, mae’n bosib mai’r Wyddfa ydy un o’r symbolau mwya eiconic sy’n perthyn i Gymru drwyddi draw’ meddai.

‘Byddai datgan mai enw Cymraeg sydd i’w ddefnyddio arno’n unig o hyn allan yn rhoi cyhoeddusrwydd anhygoel i’r iaith gartref a thramor’

‘Ac yn ffordd bositif iawn o berswadio unrhyw newydd-ddyfodiaid sy’n dod yma i fyw o bwysigrwydd yr iaith yn eu cartref newydd’.

Ychwanegodd bod Gwlad yn credu bod hafaledd rhwng y Gymraeg a Saesneg, a chydweithio rhwng y ddwy iaith yn hynod o bwysig o ran integriti Cymru fel cenedl ac er mwyn ei llwyddiant i’r dyfodol .

Ond bod lle i ystyried defnyddio enwau Cymraeg yn unig mewn rhai amgylchiadau er mwyn cynyddu proffil a statws yr iaith yn gyffredinol.

Mae’r egwyddor o gadw’n driw i ystyr sylfaenol tirwedd yng Ngymru hefyd yn rhan o’r hafaliad fan hyn.

‘Man yr Eira’ ydi ystyr Snowdon – enw cwbwl generig allai fod yn berthnasol yn hanes pob gwlad dan yr haul.

Ond ‘Beddfaen Rhita Gawr’ ydi ystyr Yr Wyddfa – enw sy’n perthyn mewn modd eneidiol iawn i holl hanes a mytholeg y Cymry ar draws yr holl ganrifoedd.

Yn wyneb y pwysau allanol ar y Gymraeg o bob cyfeiriad ar hyn o bryd, mwy o brofiadau pen y mynydd fel hyn sydd eu hangen arni yn sicr.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.